Czym różni się doradca podatkowy od księgowego?

Zarówno zawód doradcy podatkowego jak i księgowego jest zawodem zaufania publicznego. Bez zaufania przedsiębiorcy do doradcy lub księgowego praktycznie niemożliwe jest prawidłowe wykonywania przez nich powierzonych im zadań. Bowiem wykonując obydwa te zawody uzyskuje się dostęp do wrażliwych z punktu widzenia tajemnicy przedsiębiorstwa informacji – danych finansowych oraz informacji o najważniejszych transakcjach.

Uprawnienia doradców podatkowych i licencjonowanych księgowych w niektórych zakresach pokrywają się, w innych są diametralnie różne. W zakresie podstawowych funkcji biura rachunkowego, takich jak: przyjmowania dokumentów, sprawdzanie ich poprawności, ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach , drukowanie ksiąg, przygotowanie deklaracji – oba rodzaje zawodów dają te same uprawnienia. Doradcy podatkowi mają dodatkowo prawo do udzielania porad podatkowych, gdy tymczasem księgowi mogą jedynie pomagać przy wypełnianiu zeznań i deklaracji podatkowych. Doradca podatkowy będzie również podmiotem, który poprowadzi postępowanie podatkowe przed organami skarbowymi oraz złoży dla podatnika skargę w sądzie administracyjnym (w obu instancjach). Porównanie obu zawodów przedstawia poniższa tabela:

Doradca podatkowy 

 Licencjonowany księgowy

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji  oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
 sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie  sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
prowadzenie w imieniu podatników, płatników lub inkasentów postępowań przed organami skarbowymi
 Sporządzenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz reprezentacja przed tymi organami
 sporządzanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed NSA  –

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Oczywiście osoby te nie muszą pracować (księgować) osobiście, jednak w takim przypadku zobowiązane są zapewnić stały i bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych czynności. Księgowanie może odbywać się w ramach dowolnej formy organizacyjno-prawnej, w jakiej może występować przedsiębiorca ( jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki handlowe i cywilna, fundacje, stowarzyszenia itd.).

Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
 • posiada dwuletnią praktykę w księgowości,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Doradcą podatkowym może zostać każdy, kto spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiada wyższe wykształcenie,
 • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego
 • odbył w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • złożyła wniosek o wpis na listę  nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu, albo:
  • jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
  • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.
Fajne, to podziel się!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady podatkowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz