Czym są czynności sprawdzające a co to jest kontrola podatkowa?

Organy podatkowe mogą przeprowadzić u podatników czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową. Celem czynności sprawdzających jest sprawdzenie terminowości składanych deklaracji podatkowych oraz wpłacanych zaliczek na podatek, uiszczania podatku we właściwej wysokości i terminie, sprawdzanie formalnej poprawności składanych do urzędu dokumentów, ustalanie stanu faktycznego w zakresie zgodności z przedstawionymi przez podatnika dokumentami. Podczas czynności sprawdzających organ podatkowy może wezwać podatnika do złożenia niezbędnych wyjaśnień, a po stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonych deklaracjach – wezwać do ich korekty i wpłaty ewentualnej zaległości podatkowej. W ramach czynności sprawdzających, szczególnie jeśli podatnik korzystał z ulg na remont lub modernizacje lokalu lub budynku mieszkalnego, organ podatkowy, za zgodą podatnika może dokonać oględzin tego lokalu, jeśli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z oświadczeniami i dokumentami złożonymi przez podatnika w urzędzie.

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola podatkowa podejmowana jest z urzędu. Organy podatkowe mają obowiązek zawiadomić podatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Kontrola powinna być wszczęta w terminie 30 dni od daty doręczenia kontrolowanemu powiadomienia powyższego powiadomienia. W przeciwnym wypadku organ podatkowy ma obowiązek przesłać kolejne zawiadomienie. Przepisy podatkowe przewidują kilka wyjątków, w których organy podatkowe nie mają obowiązku zawiadamiać podatnika o planach przeprowadzenia u niego kontroli. Są to np.: sprawy dotyczące opodatkowani przychodów z nieujawnionych źródeł dochodów, kontrola w zakresie zasadności zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, kontrola w ramach postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Co do zasady wszczęcie kontroli następuje z momentem doręczenia kontrolowanemu podatnikowi upoważnienie do jej przeprowadzenia oraz okazania legitymacji służbowej.

Obecność podatnika

Czynności kontrolnych urzędnicy dokonują w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej. Oczywiście kontrolowany nie ma obowiązku uczestniczyć w tych czynnościach i może z tego prawa zrezygnować. Jednak nieobecność podczas czynności pracowników organów podatkowych nie jest dobrym pomysłem. Zawsze warto czynnie uczestniczyć w kontroli, gdyż może to pomóc w wyjaśnieniu pojawiających się problemów czy dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji. Należy również pamiętać, że przedsiębiorca, u którego prowadzona jest kontrola, a który nie przyjdzie do firmy, nie może liczyć na to, że fiskus nie dokona zaplanowanych czynności. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące będą nieobecnie i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej, czynności kontrolne są dokonywane w obecności przywołanego świadka. Świadkiem, o ile to możliwe, powinien być pracownik kontrolowanego, osoba wykonująca czynności na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny.

Miejsce czynności

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez osiem godzin dziennie. W przypadku gdy księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego zobowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności.

 

Obowiązki kontrolowanego

Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądanych dokumentów, w tym tłumaczeń na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych, umożliwić sporządzenie kopii dokumentów oraz utrwalenia stanu faktycznego za pomocą innych nośników (np. filmowanie, nagrywanie). Kontrolowany ma również obowiązek udostępnić lokal lub budynek mieszkalny w celu dokonania oględzin i weryfikacji stanu faktycznego z przedłożonymi wcześniej dokumentami i oświadczeniami.

Zakończenie kontroli

Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

Zarówno w ramach czynności sprawdzających jak i kontroli podatkowych organy je przeprowadzające mają obowiązek sporządzać protokoły z przeprowadzonych czynności, w szczególności z przesłuchania świadków, dokonanych wizji lokalnych. Podatnicy mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Fajne, to podziel się!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady podatkowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz