Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy już obowiązuje

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej uppp) zacząła obowiązywać z dniem 14 lipca br. Tak jak dotychczas, również na podstawie nowych przepisów biura rachunkowe oraz doradcy podatkowi zostali wymienieni w grupie jednostek obowiązanych. Podmioty te mają obowiązek przeprowadzania bieżącej analizy dokonywanych transakcji pod kątem wykrywania działań nietypowych lub podejrzanych, tj. takich, których okoliczności mogą wskazywać na ich związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Istotną nowością w ustawie jest sprecyzowanie sposobu wypełnienia obowiązku rozpoznania i oceny potencjalnego ryzyka wystąpienia prania pieniędzy. Obowiązek ten będzie realizowany poprzez identyfikację klienta, przedstawiciela klienta i beneficjenta rzeczywistego, wraz ze wskazaniem dokumentów, na podstawie których identyfikacja ta została przeprowadzana.
Klient będący osobą fizyczną powinien zostać zidentyfikowany co do imienia, nazwiska, obywatelstwa, numeru PESEL lub daty urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz ewentualnie adresu zamieszkania. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ustawodawca wprowadził dodatkowo wymóg ustalenia nazwy (firmy) tej osoby, jej numeru identyfikacji podatkowej oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Dla klientów, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, instytucje obowiązane muszą ustalić nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej oraz dane osoby ją reprezentującej. Natomiast w odniesieniu do beneficjenta rzeczywistego i osoby reprezentującej klienta należy ustalić imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia, a także numer dokumentu tożsamości. Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentu tożsamości, wyciągu z rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji, które będą musiały pochodzić z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Jednostka obowiązana (doradca podatkowy, biuro rachunkowe) ma róznież obowiązek ustalić beneficjenta rzeczywistego transakcji oraz osoby zajmujące stanowiska eksponowane (członków rządów, oragnizacji międzynarodowych, parlamentarzystów).

Jednostka obowiazana powinna wdrożyć dwa rodzaj procedur wewnętrznych – pierwszą regulujacą zasady analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia transakcji prania pieniędzy i sposobu reagowania, drugą (i jest to nowość) – procedurę umożliwiajacą pracownikom w sposób anonimowy informowania o transakcjach, które wydadzą się im podejrzane. 

Jednostka ma również obowiązek zapewnić bieżące szkolenia swoim pracownikom z zasad zapobiegania wystąpieniu zjawiska prania pieniędzy oraz stosowania przyjętych procedur.

Nowe regulacje nakazują wyznaczenie w instytucji obowiązanej osoby pełniącej funkcję kadry kierowniczej wyższego szczebla, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie procedur wewnętrznych.  W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie wyznacza się spośród członków tego organu. Dodatkowo, określono obowiązek wyznaczenia przez jednostkę pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością  działalności podmiotu z przepisami ustawy. Osoba ta będzie odpowiadała m.in. za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej informacji o powziętych podejrzeniach popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, finansowania terroryzmu albo innych przestępstw. W przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo, wymienione zadania wykonuje osoba prowadząca tę działalność.

Utrzymano obowiązek przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Obowiązkiem tym objęte są transakcje, których równowartość przekracza 15 000 euro. Są to m.in. transakcje przyjęcie i wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro oraz transfer środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Podatkowe ABC przedsiębiorcy i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz