zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2015

Już chyba stało się tradycją, że każdego nowego roku wchodzą zmiany do ustaw o podatkach dochodowych. Tym razem parlament uwinął się trochę wcześniej i już 3 października została opublikowana ustawa z dnia 29/08/2014 o zmianach w CIT i PIT.

Nowela wprowadza wiele zmian, między innymi o opodatkowaniu w Polsce zysków osiąganych przez zagraniczne spółki córki zarejestrowane w rajach podatkowych (po spełnieniu określonych warunków), ale o tym napiszę w innym terminie, bo nie ma jasności kiedy znowelizowane przepisy w tej części wejdą w życie. Nowela ustawy została bowiem ogłoszona z opóźnieniem, o czym donosiła prasa i telewizja i obecnie w parlamencie trwają prace nad naprawieniem tego błędu.

Natomiast o 1 stycznia 2015 na pewno zmieni się sposób rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu z tytułu pożyczek otrzymanych od spółek powiązanych – zmienia się art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 CIT i jego odpowiednik w PIT.

Dotychczas nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu odsetki od pożyczek otrzymanych od podmiotów posiadających w kapitale spółki bezpośrednio przynajmniej 25% udziałów, w części w jakiej kwota łącznego zadłużenia przekraczała 3-krotność kapitału zakładowego.

Od stycznia podatnicy otrzymują wybór. Mogą rozpoznawać koszty z tytułu odsetek na podstawie znowelizowanego art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 lub na podstawie nowej metody określonej w art. 15c ustawy o CIT.

  1. 1.       Znowelizowany art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT

Do powyższego artykułu wprowadzono zmiany wskazujące, że „cienkiej kapitalizacji” będą podlegały również odsetki od podmiotów powiązanych pośrednio, a nie tylko bezpośrednio. Kosztem podatkowym nie będą odsetki w części, w jakiej wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających pośrednio lub bezpośrednio przynajmniej 25% udziałów w jaj kapitale (łącznie z wartością aktualnie spłacanej pożyczki), pomniejszona o wartość kapitału własnego spółki, pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia spółki wobec tych podmiotów, wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek.

Wg noweli zamiast 3-ktotności kapitału będziemy uwzględniać 1 krotność kapitału; wartość zadłużenia ustalać na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, czyli w większości przypadków łącznie z kwotą pożyczki spłacanej wraz z odsetkami.

Dodatkowo ustawodawca zdefiniował wartość kapitału własnego jako kwotę bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz tej części kapitału, która została wniesiona pożyczkami skonwertowanymi na kapitał. Do wartości kapitału własnego nie wliczy się również części kapitału wniesionego poprzez wartości niematerialne i prawne przekazane w zamian za udziały, o ile spółka nie dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych o których mowa w art. 16a – 16m.

Nowa zasada ustalania odsetek dla większości podmiotów będzie oznaczała znaczne zwiększenie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

2.       Nowy alternatywny sposób ustalania kosztów z tytułu odsetek od pożyczek wprowadzony w art. 15c ustawy o CIT:

Kosztem uzyskania przychodu będą odsetki od pożyczek, w tym udzielonych od podmiotów niepowiązanych, w wysokości nieprzekraczającej iloczynowi: wartości stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedniego roku podatkowego + 1,25 pp oraz wartości podatkowej aktywów, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych. Wartość aktywów określa się na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego.

Jednak wartość odsetek zaliczonych jako koszt podatkowy nie może być wyższa niż równowartość 50% zysku z działalności operacyjnej, ustalonego na dany rok podatkowy.

W przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP, zmianę tę uwzględnia się przy wyliczaniu zaliczek na CIT.

Od 9 października stopa referencyjna NBP wynosi 2% i o ile nie zostanie zmieniona, wartość ta będzie uwzględniana przy wyliczeniu współczynnika

Odsetki KUP = (2+1,25)%x wartość podatkowa aktywów bez uwzględnienia WNiP.

Podatnicy wybierający metodę wskazaną w art. 15c ustawy o CIT są zobowiązani poinformować urząd skarbowy o dokonanym wyborze do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego (w praktyce do 31 stycznia 2015) oraz stosować tę metodę przez kolejne 3 lata podatkowe.

Wydaje się, że każda spółka, u której w 2014 roku występuje zjawisko „cienkiej kapitalizacji” jeszcze przed końcem roku powinna dokonać przeliczenia, która z metod ustalania kosztów podatkowych z tytuł odsetek jest dla niej korzystniejsza.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady podatkowe i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz